• Αλκαίου 14, Μυτιλήνη
  • (+30) 22510 28330

Σχέδια Βελτίωσης

Τα σχέδια βελτίωσης (εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων) παρέχουν στήριξη σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, για επενδύσεις που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό 2a14beb1aee2d71c6fecb12f25c690f7_Lτους, στη βελτίωση της παραγωγής μέσω επέκτασης και στην αύξηση της αξίας των παραγόμενων προϊόντων. Τα Σχέδια Βελτίωσης αποσκοπούν στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με στόχο τη μετατροπή τους σε σύγχρονες παραγωγικές μονάδες του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες που είναι επιλέξιμες μεταξύ άλλων και επιδοτούνται από τα Σχέδια Βελτίωσης είναι:

Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός και μετεγκατάσταση γεωργικών κτιρίων και κατασκευών (σταβλικές εγκαταστάσεις, θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, αγροτικές αποθήκες)
Αγορά γεωργικών ελκυστήρων και παρελκόμενων μηχανημάτων
Αγορά κτηνοτροφικού εξοπλισμού (αρμεκτικά, χαρμανιέρες, σιλό κτλ.)
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός καθετοποίησης της παραγωγής (συσκευασία, συντήρηση-ψύξη), όπως οινοποιεία, τυροκομεία κτλ.
Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών
Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος
Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης σε ρεύμα, μεταξύ αυτών και βιομάζα.
Έγγειες βελτιώσεις, όπως γεωτρήσεις, υδατοδεξαμενές κτλ.
Επενδύσεις για μελισσοκομικό εξοπλισμό και μελισσοκομικά εργαστήρια
Ίδρυση εγκαταστάσεων ειδικών εκτροφών (σαλιγκάρια, σηροτροφία)
Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών
Μελισσοκομικό και ανθοκομικό αυτοκίνητο
Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις ανωτέρω (μελέτες, αδειοδοτήσεις, οικοδομικές άδειες, συμβολαιογραφικά έξοδα κτλ)

Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργή προκήρυξη

Κοινοποιήστε:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone